Kategorier

jerry

Vill du bli medlem?
klicka här!

Sagodelen Narren

Who's Online

2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Map of Visitors

STADGAR FÖR PIRATSKOLAN VALKYRIA

§ 1 Namn

Föreningens namn är Piratskolan Valkyria. Piratskolan har sitt säte i Järna i Södertälje kommun.

§ 2 Syfte

Piratskolan Valkyria, är en ideell sammanslutning med uppgift att tillhandahålla
möjligheter och inspiration för barn och ungdomar till att lära sig segling, navigation, skeppskonstruktion, miljö och energianvändning. (Sjö & Miljö)
men öppnar för alla hantverk och ämnen som berör sjölivet. (Ex. kan vara
brödbakning, marinbiologi, första hjälpen, segelsöm, meteorologi…)

Detta uppnås genom att skolan(s):

– medlemmar, vuxna och barn, seglar tillsammans och lär av varandra.
– förvaltar och äger ett antal segeljollar.
– har en brygg- och båtuppställningsplats, vårdar och utvecklar platsen.
– annordnar gemensam samvaro och aktiviteter som nämnd ovan.
– alla användare av dess utrustning tar ansvar för den genom att uppmärksamma skador och genom att ta del i de praktiska åtgärder som behövs för reparationsarbetet.

Hänsynet till barnens och ungdomarnas behov bör stå centralt vid skolans alla aktiviteter.

§ 3 Medlemskap

Den som är intresserad av piratskolans syfte och betalar medlemsavgiften (eller vuxen som bidrar med stöd) kan bli medlem.

Barn och ungdom betalar en medlemsavgift som regleras på årsmötet.

Alla vuxna medlemmar är stödmedlemmar. De vuxnas aktivitet inom skolans ramar är i huvudsak förmedlande och sker alltid tillsammans med barn och/eller ungdom(ar) med mål att själv bli överflödig.

Alla vuxna medlemmar meddelar till styrelsen vad de vill bidra med under det kommande året, och detta senast på årsmötet.

(Pirater fyllda 21 år räknas som vuxna)

§ 4 Ekonomi

Iden med piratskolan är att alla som vill ska kunna vara medlemmar, därför bör medlemsavgiften vara låg. Inkomster bör hellre komma från gåvor, donationer, sponsring och gemensamt fundraisingarbete.

§ 5 Ansvar/ försäkring

Piratskolan har en ansvarsförsäkring mot tredje man på jollarna. (Tredje man är den person, fysisk eller juridisk, som utan att vara part berörs av en rättshandling eller en tvist.)

Varje brukare av skolans båtar ansvarar för sin egen säkerhet.

Alla som vill använda båtarna måste följa skolans ordnings och säkerhetsregler.

§ 6 Höst och vårarbetsdagar

Vid iläggning och upptagning av båtarna vår och höst förväntas samtliga
medlemmar delta och bidra med arbete.

§ 7 Årsmöte

Piratskolans högsta organ är årsmötet. Skolan skall hålla ordinarie årsmöte under våren.
Extra årsmöte hålls då styrelsen ser att behov föreligger eller minst 10 medlemmar skriftligen begär det.
Senast tre veckor före utsatt dag skall styrelsen posta kallelsen till årsmöte och
samtidigt påminns om medlemmarnas bidrag och önskemål inför året.
Styrelsen kan föreslå uppgifter.

Vid årsmötet skall i förekommande fall följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och två justeringspersoner vid mötet,
b) frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst,
c) styrelsens årsberättelse,
d) revisorernas berättelse,
e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning,
f) val av styrelseledamöter,
g) val av revisorer,
h) val av valberedning ,
i) fastställande av årsavgifter,
j) ärenden som efter vederbörlig behandling av styrelsen föreläggs årsmötet,
k) motioner från medlemmar som, med motivering, skriftligen tillställts styrelsen före den 1 februari och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig.
l) barn och ungdomars frågor kring skolans verksamhet tas upp med respekt och allvar och tas ställning till direkt om möjligt.
m) förslag och idéer som visar sig utgöra större beslutsärenden, hänskjuts till styrelsen för vidare bearbetning och/eller bordläggas till nästa årsmöte.
n) alla medlemmar oavsett ålder har rösträtt.

§ 8 Räkenskaper

Piratskolans räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall jämte styrelsens årsberättelse senast den sista februari varje år för granskning överlämnas till de vid föregående årsmöte utsedda revisorerna, vilka vid därpå följande årsmöte skall avge berättelse över den verkställda granskningen.

§ 9 Styrelse och funktionärer

Piratskolans angelägenheter handhas av styrelsen, som består av minst tre ledamöter.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöter är närvarande.
Samförstånd skall eftersträvas i beslutsfattandet.

Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare och vid behov övriga erforderliga funktionärer. Om sekreteraren, kassören och eventuellt övriga funktionärer inte är medlemmar av styrelsen, skall de dock kallas till styrelsens sammanträden och äger deltaga i styrelsens överläggningar men inte i beslutsprocessen.

Styrelsen kan utse arbetsutskott för handläggning av vissa ärenden.

Styrelsen bör tillse att barn och ungdomars engagemang och eventuella bekymmer kring skolans verksamhet uppmärksammas. Detta kan exempelvis göras i ett barnutskott och(eller) ungdomsutskott, där man träffar någon eller några styrelsemedlemmar och samtalar om skolans och styrelsens arbete.

Styrelsen sammanträder då ordföranden så finner önskvärt eller minst tre ledamöter så påfordrar.

Firman tecknas av styrelsen eller den som styrelsen bestämmer.

Över sin verksamhet skall styrelsen avge en årlig berättelse.

§ 10 Valberedning

Frågan om val av styrelseledamöter samt revisor(er) och revisorssuppleant(er) skall varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet. Till ledamot i valberedningen får inte utses styrelseledamot.

§ 11 Utträde och uteslutning

Medlem som inte bidragit enligt § 3 anses ha utträtt ur piratskolan.

Styrelsen äger besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar skolans syften eller verksamhet. Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motivering för sådant beslut skall protokollföras.

§ 12 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. För sådan ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 13 Nedläggning

För den händelse piratskolans verksamhet nedläggs, varom beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelar av avgivna röster, skall skolans tillgångar komma behövande barn i andra länder tillgodo, och därför överföras till i första hand biståndsföreningen Sofia för detta ändamål.

……………………………………………………………………………..

piratskolan-startar-1 Stadgar